آثار و نشانه اردک یا غاز در دفینه یابی همراه با علامت فلش