آثار و نشانه های مار در دفینه یابی و مختص به دفینه های سلطنتی