تعیین عمر اشیا و بقایای اجساد کشف شده در حفاری های باستان شناسی