یک فلزیاب چه قابلیت هایی دارد؟ ( توانایی های فلزیاب )