مفهوم نشانه پیکان در دفینه یابی و رمزگشایی و رسیدن به هدف