نشانه ماه و ستاره در دفینه یابی و معنای آن در گنج یابی