آثار نشانه هایی که دفینه در زیر یا کنارشان می باشد