مفهوم نشانه زن در دفینه یابی و نشانه زن حامله در دفینه یابی